ตารางสอบปลายปี     ปีการศึกษา 2554
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่/เวลา
09.00 - 09.45
09.55 - 10.30
10.50 - 11.35
13.00 - 13.45
13.55 - 14.40
13 มีนาคม 2555
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
การงาน/เทคโนโลยี
ศิลปะ/ดนตรี
14 มีนาคม 2555
คณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา/พลศึกษา
คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)